☰ Menu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 19.11.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaliczka alimentacyjna

 

Z dniem 1 października 2008r. utraciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Na mocy art.41 i art.42 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  prowadzone są jedynie sprawy o zaliczki alimentacyjne, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz sprawy o nienależnie pobraną zaliczkę alimentacyjną.

Od 1 września 2005r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

 

 Zaliczka alimentacyjna to świadczenie przysługujące od dnia 1 września 2005 roku osobie samotnie wychowującej dziecko uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna a także osobie uczącej się w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje również osobie wychowywanej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód lub separację.

 Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

 

     Jeśli dochód netto w rodzinie nie przekracza 583 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

  • 170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
  • 120 zł na dziecko (170 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

     Jeśli dochód netto w rodzinie nie przekracza 291,50 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

  • 300 zł na dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,
  • 250 zł na dziecko (300 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

 

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną pobiera się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 5.

 

Wniosek należy złożyć u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, który powinien dołączyć do niego zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów za ostatnie 3 m-ce (w tym ewentualnie informację o wysokości wyegzekwowanych alimentów).

 

Ponadto, wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej powinien zawierać:

  • oświadczenie o tym, że

-osoba uprawniona do pobierania alimentów nie przebywa w rodzinie zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

- osoba uprawniona (albo jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny) przekazał komornikowi wszystkie znane jej informacje niezbędne do prowadzenia egzekucji

  • informację o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej w dalszej kolejności, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • inne niezbędne dokumenty określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych np. kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość, zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, wyrok: rozwodowy lub orzekający separację oraz ustalający alimenty, zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zaliczkowy

 W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu wykonawczegho składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją. Osobie tej zaliczka przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

*W przypadku osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych w tut. ośrodku dokumenty dołączone do wniosku o świadczenia rodzinne wykorzystuje się do ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X