Kontrole

Termin

Kontrolujący

Zakres kontroli

20-22.10.2020r.

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Realizacja zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01.01.2018r. do 22.10.2020r.

26.08.2020r.

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny

Realizacja ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń      w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

10-13.09.2018r.

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Realizacja zadań gminy z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.01.2017r. do dnia kontroli

20.06.2016r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrolą objęto realizację zadań zleconych Gminie z zakresu ustawy   o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w okresie od 1 lipca 2014r. do 20.06.2016r.

8-11.06.2015r.

Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola kompelksowa dot. zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej realizowanych przez gminę

22-23.05.2014

Wojewoda Zachodniopomorski

Organizacja i funkcjonowanie ŚDS

11.03.2013

ZUS O/Koszalin

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne.Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

19-24.10.2012

Wojewoda Zachodniopomorski

Kontrola kompleksowa z zakresu zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej realizowanych przez gminę

11-12.10.2011

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Weryfikacja zgodności realizacji projektu POKL z jego założeniami określonymi w umowie z WUP Szczecin

11.04.2011

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

14-16-09.2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku

Realizacja projektu systemowego

06-14.05.2010

Wojewoda Zachodniopomorski

Należności Skarbu Państwa. Dotacja-Program dożywiania uczniów

16.09.2009

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej

12.12.2008

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Zakres usług świadczony przez ŚDS

12.09.2008

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinku

Kontrola Sanitarna w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego MGOPS Borne Sulinowo

03.07.2008

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Terminowość przekazywania środków SP, windykacja należność SP, wykorzystanie dotacji celowych

22.03.2007

Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej w 2006r.

25.10.2006

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola Sanitarna

31.01.2005-18.03.2005

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące powiązania budżetu Urzędu Miasta i Gminy z budżetem państwa w 2004r. - protokół i zalecenia pokontrolne udostępnione zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo

Kontrolą objęto m.in. dochody i wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

17.08.2005-07.10.2005

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Borne Sulinowo – protokół i zalecenia pokontrolne udostępnione zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo

Kontrolą objęto wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w zakresie dofinansowania zadań własnych gminy i realizacji zadań zleconych

30.08.2005-15.09.2005

Wydział Kontroli i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej gminie na zadania własne i zlecone w 2004 roku oraz realizacja dochodów budżetu państwa w 2004 roku - protokół i zalecenia pokontrolne udostępnione zostały na stronie Biuletynu Urzędu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

Kontrolą objęto m.in. realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zadań w zakresie dożywiania uczniów.

03.11. 2005

Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

 

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2008-11-26 15:15:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-23 21:20:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki