Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń: część dokumentów (pliki PDF) nie jest dostępna cyfrowo ponieważ zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych lub przekazane przez podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Kozłowska, mail: kadry.ops@bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 94 37 331 83, osobiście, drogą pocztową (tradycyjną lub na adres e-mail) lub za pośrednictwem systemu ePUAP. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 w Bornem Sulinowie.

Miejsca parkingowe: Na parkingu Ośrodka znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim znakiem poziomym oraz znakiem pionowym. Przed głównym wejściem do budynku, od strony ulicy Lipowej, znajdują się miejsca parkingowe na 4 samochody.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzą dwa wejścia, które są ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Główne wejście znajduje się od strony ulicy Lipowej, posiada schody. Wejście boczne znajduje się od strony parkingu i umożliwia dostęp do Ośrodka osobom niepełnosprawnym oznaczone jest odpowiednią tabliczką. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy.

Dostępność komunikacyjna budynku: Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesanta oraz pomieszczenia pracowników socjalnych oraz pracowników obsługujących usługi opiekuńcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne oraz inne świadczenia wypłacane przez Ośrodek. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do wymienionych pracowników wejściem od strony parkingu. Ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Dostosowania: W budynku jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Interesanta. Ośrodek posiada oznaczenia pomieszczeń biurowych w alfabecie Braille'a, nie posiada oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

  • osobiście (przy pomocy pętli indukcyjnej),

  • pocztą elektroniczną - pomoc@bornesulinowo.pl - na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Ośrodku, itp.,

  • faksem - (94) 37 331 83

  • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej - ePUAP,

  • drogą pocztową.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2020-09-23 10:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2023-03-30 15:37:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki