☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • występowanie pustych linków,
 • pliki PDF są skanami dokumentów.

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków - zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.
 • Powiększanie tekstu - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Kozłowska, mail: kadry.ops@bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 94 37 331 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie.

Miejsca parkingowe: Na parkingu Ośrodka znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim znakiem poziomym oraz znakiem pionowym.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzą dwa wejścia, które są ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Główne wejście znajduje się od strony ulicy Lipowej, posiada schody. Wejście boczne znajduje się od strony parkingu i umożliwia dostęp do Ośrodka osobom niepełnosprawnym oznaczone jest odpowiednią tabliczką. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy.

Dostępność komunikacyjna budynku: Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się Biuro Obługi Interesanta oraz pomieszczenia pracowników socjalnych oraz pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energertycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, dodatków osłonowych i innych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą dostać się do wymienionych pracowników wejściem od strony parkingu. Ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Dostosowania: W budynku jest pętla indukcyjna w Biurze Obsługi Interesanta. Ośrodek posiada oznaczenia pomieszczeń biurowych w alfabecie Braille'a, nie posiada oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

 • osobiście przy pomocy pętli indukcyjnej,
 • pocztą elektroniczną - pomoc@bornesulinowo.pl - na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w Ośrodku, itp.,
 • faksem - (94) 37 331 83
 • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej - ePUAP,
 • drogą pocztową.
Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2020-09-23 10:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-25 19:10:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 218742