Terminy składania wniosków

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES 2021/2022

 

1. Świadczenia rodzinne

Okres zasiłkowy 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

Co do zasady prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego (oraz dodatków do niego) wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się oreczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium to wynosi 764 zł na osobę (kryterium to obowiązuje również przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia
1 lipca danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

2. Fundusz alimentacyjny

Okres świadczeniowy 2021/2022 będzie trwał od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2022 r.

Co do zasady prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

3. Pomoc społeczna – pomoc w formie dożywiania dzieciom

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku. Aby dziecko mogło skorzystać z posiłków od początku roku szkolnego wniosek powinien wpłynąć do tut. Ośrodka do dnia 15 sierpnia danego roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodzie rodziny z miesiąca poprzedzającego, tj. z miesiąca lipca.

4. Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej i stypendium szkolnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych są udzielane w siedzibie Ośrodka przy ul. Lipowej 6 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 94 37 331 83, 94 373 39 59, 94 37 496 23, 94 71 127 13 lub 660 538 415.

Terminy wypłat świadczeń zamieszczane są również na stronie http://www.mgops.bornesulinowo.pl/                                                                                                                                                                    

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2018-06-14 12:10:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:13:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki