Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego-  zgodnie z art. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej ,,użytkownikami" każdej treści lub jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazywania tych informacji w celu ponownego wykorzystywania, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż  pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
  2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywaniealbo  nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Szczegółowe:

  • zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania,
  • podmioty, które są zobowiązane do udostępniania i przekazywania informacji,
  • warunki ponownego wykorzystania,
  • zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystanie,

określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352). (121KB pdf.)

Wytworzył:
Paulina Kozłowska
(2016-09-29)
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2016-09-29 15:07:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:31:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki