Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 15.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje bieżące

2018-09-11 - UWAGA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) nastąpi wypłata świadczeń dobry start na konta osobiste (dotyczy osób, które we wniosku o świadczenie dobry start wskazały tę formę wypłaty) oraz w kasie banku PBS O/Borne Sulinowo ul. Lipowa 8 w Bornem Sulinowie (prosimy o terminowy odbiór świadczeń).

Informujemy jednocześnie, że osoby, które we wniosku o świadczenie dobry start nie wskazały adresu poczty elektronicznej (e-mail), na który ma być przesłana informacja o przyznaniu świadczenia, mogą stosowną informację odebrać osobiście w siedzibie tut. Ośrodka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Druk wniosku o świadczenie do pobrania tutaj (122 kB, pdf)

Druk załącznika do wniosku do pobrania tutaj (104 kB, pdf)

 

Postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start dla mieszkańców gminy Borne Sulinowo prowadził będzie tut. Ośrodek.

Formularze wniosków w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Ośrodka lub poprzez link umieszczony powyżej. Formularze te są również udostępnione na stronie ministra właściwego do spraw rodziny pod adresem https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wnioski o świadczenie przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018 r. w godzinach pracy Ośrodka - pokój nr 1, 2 i 11. Dodatkowo przewidujemy uruchomienie w wyznaczonych godzinach punktu przyjmowania wniosków w pokoju nr 10.

Informacja o przyznaniu świadczenia "dobry start" przesyłana będzie drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez osobę ubiegającą się o świadczenie z głównego adresu e-mail Ośrodka, tj. pomoc@bornesulinowo.pl. Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny.

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

 

 

 

 

Borne Sulinowo, 18 kwietnia 2018 roku.


 

INFORMACJA


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będzie czynny w najbliższą  sobotę tj. 21 kwietnia 2018 roku. Interesanci przyjmowani będą  w godzinach od 8.00 do 13.00.

Dzień 21 kwietnia 2018 roku został wyznaczony dniem pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zarządzeniem Kierownika MGOPS nr 16/2017 z dnia 21.12.2017r w zamian za dzień wolny 02 maja 2018r.

                       Za niedogodności przepraszamy.

 

____________________________________________________

Borne Sulinowo, 4 październik 2017 roku.

                                                                      

 

 

INFORMACJA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA dla mieszkańców Miasta i Gminy BORNE SULINOWO

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – podprogram 2017

 Borne Sulinowo, 20 wrzesień 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  informuje, że rozpoczęto wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności - wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Organizacją partnerską programu jest Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych, dzięki której pomoc żywnościowa będzie realizowana na rzecz uprawnionych mieszkańców miasta i gminy Borne Sulinowo.

Pomoc w ramach programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów wymagają wsparcia w formie nieodpłatnej pomocy żywnościowej.


Do otrzymania skierowania uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:


1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.Więcej informacji w załączeniu.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (500+) na nowe okresy zasiłkowe/świadczeniowe tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że
od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o:

1.    świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+”

2.    świadczenia z funduszu alimentacyjnego

          na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

3.    zasiłki rodzinne

4.    specjalne zasiłki opiekuńcze

na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy

Powyższe wynika ze zmian zawartych w ww. ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od
1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do
31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o:

-          świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do
31 października. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony
w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

-          świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

-     świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudniaGdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Przypominamy rodzicom również o możliwości składania:

1.    od 1 sierpnia 2017 r. wniosków o objęcie dziecka/ucznia pomocą w formie posiłku w stołówce szkolnej,

2.    od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. wniosków o stypendium szkolne ( druki do pobrania w OPS).

 

 

2017-02-13

Zmiana kryterium dochodowego w ramach POPŻ

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej. Podwyższone kwoty w ramach Programu wynosić będą 1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Osoby, które spełniają wymogi Programu i chciałyby otrzymać pomoc żywnościową, proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego  na okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane będą od września 2014r. Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 (pokój nr 1) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy - od 700 do 1500, we czwartki do 1700 oraz w piątki do 1300.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

2. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6 (pokój nr 1) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do środy - od 700 do 1500, we czwartki do 1700 oraz w piątki do 1300.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2016-03-08)
Udostępnił:
Artur Obarzanek
(2010-02-24 14:37:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Obarzanek
(2018-09-11 14:25:56)
 
 
ilość odwiedzin: 338784

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X