Dostęp do Informacji Publicznej

Zasady udostępnienia informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

  • udostępnienie na wniosek zainteresowanego,

  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Dostęp jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot, który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Tryb odwoławczy i skargowy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej

Dostęp do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

W przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania.

Dostęp do informacji niezgłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej.

Wniosek nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Do pobrania Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej wraz z klauzulą informacyjną

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wytworzył:
Krzysiek Jeziorowski
Udostępnił:
Ulaszewska Iwona
(2003-07-20 09:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-23 21:22:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki