Projekt "w rodzinie siła"

Realizacja projektu partnerskiego - ,,W rodzinie siła" (pdf,64,0 KB)

Plakat - ,,W rodzinie siła" (pdf, 132 KB)

 

Gmina Borne Sulinowo zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „W rodzinie siła!”

Gmina Borne Sulinowo zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „W rodzinie siła!” nr  RPZP.07.06.00-32-K024/20

Partnerem wiodącym projektu jest Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych,  ul. Kminkowa 182 E/2 62-064 Plewiska natomiast na terenie naszej gminy projekt jest realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie.

W Gminie Borne Sulinowo w projekcie weźmie udział 38 rodzin: w tym 44 rodziców i 49 dzieci.

Kryteria obowiązkowe  kwalifikujące do wzięcia udziału w projekcie (należy spełnić wszystkie kryteria łącznie):

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Borne Sulinowo

 • rodzina kandydata/ki przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 • kandydat/ka wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia.

 • spełnienie  przesłanek o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób / rodzin, tj.:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176);

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.);

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z z 2018 r. poz. 969);

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) – osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

       Do pobrania:  Regulamin projektu w Rodzinie siła  (pdf 296KB)

 

Więcej informacji na temat projektu i udziału w nim uzyskać można telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod nr telefonu 94 37 331-83, 94 71 127-13, 94 37 496-23 wew. 26,28,27 (pracownicy socjalni) i 32.

Wytworzył:
Paulina Kozłowska
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2021-03-08 08:39:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:22:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki