☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opieka wytchnieniowa

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021.

W związku z przystąpieniem przez Gminę Borne Sulinowo do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór uczestników do Programu.

Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 roku do dnia 31.12.2021 roku w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit 240 godzin) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę ma możliwość samodzielnego wyboru/ wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną,

 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pod uwagę będzie również brany stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

 

 Należy pamiętać, że :

 • w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o:

 • wypełnienie karty zgłoszenia do Programu.  Do wniosku dołączyć należy również:
  w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 • wypełnienie karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został przez ustawodawcę wprowadzony pomiar ograniczeń
  w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medyczne/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Rekrutacja do Programu trwa do dnia 26.03.2021 roku. Wnioski/ karty należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ul. Lipowa 6. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty/ zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi MGOPS w Bornem Sulinowie pod numerem 94 37 331-83 wew. 26 lub 27 lub 28.

 

Załączniki do pobrania:

Program "Opieka wytchnieniowa"  (pdf 896 KB) - edycja 2021   

Karta zgłoszenia do programu (docx, 24 KB) – załącznik nr 8

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (docx 44 KB)- załącznik nr 7

Dodatkowa Informacja do załącznika nr 7  (docx 60 KB) - Wzoru karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej 

Wytworzył:
Paulina Kozłowska
(2021-03-18)
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2021-03-18 12:57:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2021-03-18 13:20:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 477606