Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Czwartek 14.12.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

STATUT

MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w Bornem Sulinowie

  

 

                                                                    Załącznik do Uchwały Nr XX\225\2016

                                                                    Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

                                                                    z dnia 31 marca 2016 r.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1.1. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, zwanego dalej „Ośrodkiem” określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.

      2. Ośrodek jest jednostką budżetową i gminną jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:

 1. uchwały Nr XIII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Silnowie z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Silnowie;
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(t. j. Dz. U. z 2015r, poz.163 ze zm.);
 3. art.9 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U.
  z 2015 r. poz. 1515, 1890);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.);
 5. niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie.
 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Bornem Sulinowie  przy ul. Lipowej 6.
 2. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje granice administracyjne terenu gminy Borne Sulinowo.
 3. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz  Bornego Sulinowa.

Rozdział II. Cele i zadania Ośrodka

 § 2. Działalność Ośrodka obejmuje:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
 3. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 4. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zarządzeń Burmistrza Bornego Sulinowa.
 5. Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne Gminy Borne Sulinowo przewidziane:
 1. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.);
 2. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.
  z 2015r. poz. 114 z późn. zm.);
 3. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 859 z późn. zm.)
 4. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz.966,z późn. zm.);
 5. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  (Dz. U. z 2014r  poz.567);
 6. ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493,z późn. zm.),
 7. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.),
 8. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 581, poz. 1027,
  z późn. zm.),
 9. ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  ( t.j. Dz. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.),
 10. Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020(M.P.
  z 2013r poz.1024 ze zm.);
 11. ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149);
 12. ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących  ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z 2015 r. poz. 693, 2281.),
 13. ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.),
 14. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
 15. ustawą  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
 16. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa o wychowywaniu dzieci
   (Dz. U. z 2016r poz.195) 

 

 1. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
 2. Pracę socjalną, rozumianą, jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
  w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego.
 4. Współdziałanie w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej z:
 • organami samorządu terytorialnego, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
 • pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, w tym jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie Gminy Borne Sulinowo
 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków osób ubiegających się o pomoc.
 2. Sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań.
 3. Opracowywanie i koordynowanie strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Opracowywanie i realizacja projektów socjalnych.
 5. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

§ 3. Do szczegółowych zadań Ośrodka należy:

I. Realizowanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj.:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
  ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
  w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
  w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 13. dożywianie dzieci;
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 16. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
  z zakładu karnego;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie
  w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 18. utrzymywanie Ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Realizowanie zadań własnych gminy, tj.:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia  zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
 5. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
  z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 6. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji
  o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
 7. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
 8. tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
 • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 1. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
 1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
 3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
 • zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
 • organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
 1. finansowanie:
 • kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
 • podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 • kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające związanych
  z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w: opiece
  i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych;
 1. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 2. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 3. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie Gminy Borne Sulinowo;
 4. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka
  w pieczy zastępczej;
 5. prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;

      10. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

III. Realizowanie zadań zleconych gminie, tj.:

 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
  z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy
  o pomocy społecznej,
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
  i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
 7. przyznawanie i udzielanie pomocy finansowej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz wydawanie Kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowisk w zakresie informacji o sytuacji rodzinnej, materialnej
  i o pomocy udzielanej kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz opinii co do zasadności przyznania pomocy przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 8. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
 9. ustalanie prawa i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,
 10. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 11. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych,
 12. wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę. 

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 4.  1.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Bornego Sulinowa.

§ 5. 1. Kierownik działając zgodnie z przepisami prawa oraz w ramach udzielonych upoważnień  podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2.  Kierownik Ośrodka załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej zgodnie z odpowiednimi upoważnieniami Burmistrza Bornego Sulinowa lub Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.

3. Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiają poza Kierownikiem  Ośrodka także inni pracownicy Ośrodka w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza Bornego Sulinowa lub Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  udzielonym na wniosek Kierownika Ośrodka oraz upoważnieniem Kierownika Ośrodka.

W przypadku nieobecności Kierownika Ośrodka jego uprawnienia i obowiązki, za wyjątkiem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, przejmuje Kierownik Sekcji Służb Socjalnych lub inna osoba wskazana i upoważniona pisemnie przez Kierownika Ośrodka.

§ 6. Ośrodek, wykonując powierzone zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Burmistrza Bornego Sulinowa.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7. 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą sekcje i samodzielne stanowiska. Zasady działania Ośrodka i szczegółowy zakres realizowanych zadań określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka, który jest ustalany i zmieniany w drodze zarządzenia przez Kierownika Ośrodka.

2. Kierownik Ośrodka może dokonywać zmian w strukturze organizacyjnej, po uzyskaniu  pozytywnej opinii Burmistrza Bornego Sulinowa. Zmiany są dokonywane w formie zarządzenia Kierownika Ośrodka.

Rozdział V. Gospodarka finansowa Ośrodka

§  8. 1.   Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyposaża Ośrodek w majątek.

2.  Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem, na który zostały przeznaczone.

3. Ośrodek może otrzymywać darowizny przeznaczając je na potrzeby własne jak również na realizację powierzonych zadań, po upoważnieniu przez Burmistrza Bornego Sulinowa

 § 9. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji rządowych przyznawanych z budżetu państwa przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
 2. dotacji gminnych przyznawanych z budżetu miasta przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie środków pochodzących z innych źródeł.

2.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika Ośrodka, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.

§ 10. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z Zasadami Polityki Rachunkowości – stosowanej w Ośrodku, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dając rzetelny obraz sytuacji finansowej.

§ 11. Roczny bilans i wykazywany w nim wynik finansowy Ośrodka oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe, Ośrodek sporządza stosownie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej i innych.

§ 12.Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§ 13. Zmiany postanowień statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

UCHWAŁA  Nr XX\225\2016

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

 1. uchwała Nr XXIII/272/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2005r
  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;
 2. uchwała Nr XXX/347/2005 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 grudnia 2005r
  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;
 3. uchwała nr XXIX/478/2014 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 16 stycznia 2014r
  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;
 4. uchwała nr IV/43/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 05 lutego 2015r
  w sprawie zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;
 5. uchwała nr XVIII/192/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 grudnia 2015r
  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Dariusz Czerniawski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Artur Obarzanek
(2005-03-10 13:42:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Kozłowska
(2016-04-13 09:53:23)
 
 
ilość odwiedzin: 306453

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X