Za życiem

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Wsparcie, o którym mowa w ustawie obejmuje:

· zapewnienie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;

· zapewnienie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (kwota 4000 zł);

· zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

· zapewnienie dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

· zapewnienie możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności;

· zapewnienie innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 złotych. 

Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy :

· dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,

· dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę zagrażającą życiu,

· choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),

· kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu, bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

 

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuły specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej uprawniające do korzystania ze wsparcia w formie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy  dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet ciąży i rodzin "Za Życiem
  • zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

Ustawa przewiduje również możliwość skorzystania z pomocy asystenta rodziny w następujących obszarach:

  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

  • wsparcia psychologicznego,

  • pomocy prawnej,

  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą do skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wniosek o przydzielenie asystenta rodziny.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono informator "Za życiem"  - https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2017-10-28 07:12:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:30:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki