Dodatek osłonowy

Od stycznia 2024 r. można ponownie ubiegać się o przyznanie i wypłatę dodatku osłonowego.

Dla mieszkańców Gminy Borne Sulinowo zadanie to realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 1. Osobiście w biurze obsługi interesanta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 6 w Bornem Sulinowie (pok. nr 3) oraz w pok. nr 1 i 2 w godzinach urzędowania Ośrodka:

  • poniedziałek – środa: 7.30 – 15.00,

  • czwartek: 7.30 – 17.00,

  • piątek: 7.30 – 13.00.

 2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

 3. Elektronicznie na skrytkę ePUAP /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP– wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym (poradnik jak podpisać wniosek podpisem osobistym przy pomocy profilu zaufanego znajduje się pod linkiem https://mgops.bornesulinowo.pl/poradnik-jak-podpisac-dokument-podpisem-elektronicznym/)

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynasta emerytura) i kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. czternasta emerytura).

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” (tj. w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód), z tym, że gdy tak ustalona kwota dodatku osłonowego będzie niższa niż 20 zł, to dodatek ten nie będzie przysługiwał.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. I będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek w podwyższonej wysokości przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Skład gospodarstwa domowego

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli wnioskodawca poda adres elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail) we wniosku, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego przesłana zostanie na podany adres e-mail.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, informacja nie zostanie przesłana – można ją będzie odebrać w siedzibie Ośrodka. Jej nie odebranie nie wpływa jednak na wypłatę dodatku – wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Załączniki:

Wniosek o dodatek osłonowy z załącznikami (oświadczenia cz. III i IV)  (pdf, 432 KB)

Klauzula informacyjna  (pdf, 908 KB)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2022-01-04 09:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2024-01-22 12:43:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki