☰ Menu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734 z 2001r. z późn.zm.),  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne  (Dz.U.z 2012 poz.1059 z poźn. zm.)


Dodatek mieszkaniowy przysługuje

* najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
* członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
* osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
* innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),
* osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:


1. określony średni dochód miesięczny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2006 r. wynosi 597,46 zł (UWAGA: Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń).


WAŻNE!!!
O dodatek można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).


2. powierzchnia zajmowanego lokalu

Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

* dla 1 osoby 35 m2
* dla 2 osób 40 m2
* dla 3 osób 45 m2
* dla 4 osób 55 m2
* dla 5 osób 65 m2
* dla 6 osób 70 m2
* więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1) 30% lub
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

* dla 1 osoby 45,5 m2
* dla 2 osób 52,0 m2
* dla 3 osób 58,5 m2
* dla 4 osób 71,5 m2
* dla 5 osób 84,5 m2
* dla 6 osób 91,0 m2

+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

* dla 1 osoby 52,5 m2
* dla 2 osób 60,0 m2
* dla 3 osób 67,5 m2
* dla 4 osób 82,5 m2
* dla 5 osób 97,5 m2
* dla 6 osób 105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1. Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków

 

Wykaz dokumentów potrzebnych do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 -   wypełniony druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - druk do pobrania w pokoju nr 4;
 -   zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za trzy ostatnie miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (dochód brutto po potrąceniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania);
 -   rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 5 marca 2014r. na podstawie Uchwały Nr XXXIX/477/2014 Rady Miejskiej  z dnia 16.01.2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej dotyczących  zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z 2013r. poz. 984 i poz. 1238) - realizuje zadanie dotyczące przyjmowania wniosków i  wypłaty dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  3. zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Wykaz dokumentów potrzebnych do otrzymania dodatku energetycznego:

  • wypełniony druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

 

Wypełnione wnioski należy składać w pokoju nr 4 .


 

 

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2014-04-17)
Udostępnił:
Artur Obarzanek
(2005-02-18 14:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Kozłowska
(2014-08-21 10:35:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X