Stypendia szkolne

Zasady, tryb i sposób postępowania w sprawach o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym reguluje Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo uchwalony przez Radę Miejską Bornego Sulinowa Uchwałą nr X/130/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. - treść uchwały tutaj (PDF,  1,35 MB).

 

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może złożyć:

 • rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia,
 •  pełnoletni uczeń,
 •  dyrektor szkoły

 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioskodawcy składają osobiście kompletny wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bornem Sulinowie. Druk wniosku można pobrać w pokoju nr 10.

 TERMINARZ SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września br., natomiast   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
 2. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. 528 zł .
 •  zamieszkuje  na terenie Gminy Borne Sulinowo (bez względu na miejsce pobierania nauki).

W przypadku rozbieżności dotyczących adresu zameldowania i adresu zamieszkania należy załączyć wyjaśnienie oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania ucznia (np. umowę najmu mieszkania zawartą przez rodziców).

 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 1. dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do 30 czerwca 2011 r. zawsze wymagane było odpowiednie zaświadczenie), przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1.  zaświadczenie ze szkoły,  że dziecko jest uczniem;
 2.  zaświadczenia albo oświadczenia ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) o wysokościach dochodów uzyskanych przez wszystkich pracujących członków rodziny - obliczonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej  lub odcinki z renty/emerytury,
 3.  zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne),
 4.  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu za praktyki uczniowskie,
 5.  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem bankowym) i uwierzytelnione ksero wyroku sądowego o  przyznaniu alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów albo decyzja MGOPS – fundusz alimentacyjny,
 6.  stosowne zaświadczenie albo oświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł np. działalności gospodarczej,
 7. w razie bezrobocia zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 8.  oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w PUP, a w przypadku trwałej niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby lub innego powodu
 9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, w tym z tytułu prac poza granicami kraju, z umów zleceń, o dzieło itp. 

FORMA ZAŁATWIENIA

 Decyzja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie o udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub o odmowie udzielenia pomocy. Od decyzji administracyjnych wydanych w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, które należy wnieść za pośrednictwem Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

 PRZEWIDYWANY TERMIN  WYPŁAT STYPENDIÓW

 Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są w terminach:

 • za okres styczeń – czerwiec wypłaca się do 30 czerwca każdego roku,
 • za okres wrzesień – grudzień  wypłaca się do 31 grudnia każdego roku.

  STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE UCZNIOM:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie gminy Borne Sulinowo,
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120 zł (rocznie),
 • którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • którzy utracili prawo do otrzymania stypendium szkolnego ze względu na brak rozliczenia pomocy materialnej. 

CZAS PRZYZNANIA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

 a) stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być ono realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo. W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, w pierwszej kolejności świadczenia te przyznaje się uczniom o najniższych dochodach.

b) zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 - pożar lub zalanie mieszkania,

 - nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

 - śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

 - nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

 -  kradzież w mieszkaniu ucznia.

 

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

a) Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

  - całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

       -  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

       - całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem  zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,

       - świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach wyżej wymienionych nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

b) Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

       - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

       - świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

c) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  tj. 620,00 zł.

     d) Stypendium szkolne przyznane w ww. formach oraz zasiłek szkolny mogą być również udzielane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków  wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

 

UTRATA PRAWA DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 a) Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli:

 • przerwał naukę w szkole,
 • został skreślony z listy uczniów,
 • ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

 b) Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WNIOSKODAWCY

 Rodzice albo przedstawiciele ustawowi ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnich uczniach, jak również dyrektorze szkoły, ośrodka lub kolegium w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2016-03-07)
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-03-07 10:28:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:30:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki