Pomoc społeczna

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Służb Socjalnych należy w szczególności:

 • Rozpoznawanie potrzeb osób będących w wieku aktywności zawodowej i w wieku poprodukcyjnym ubiegających się o pomoc poprzez przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych), diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb oraz prowadzenie dokumentacji osób ubiegających się o pomoc społeczną.
 • Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 • Współdziałanie z osobami i rodzinami w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, uprawnienia i możliwości.
 • Kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, w tym ustalanie odpłatności.
 • Kierowanie wniosków osób ubiegających się o pomoc z Funduszu Kombatantów.
 • Prowadzenie działalności interwencyjno – ochronnej w stosunku do osób w wieku sędziwym.
 • Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej.
 • Realizacja pomocy w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Opracowywanie i realizacja strategii i programów specjalnych w zakresie pomocy społecznej.
 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 • Wydawanie na wniosek klientów zaświadczeń o korzystaniu z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.


Pracownicy socjalni przyjmują w pok. nr 6, 8 i 9 (parter)

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-02-17 14:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:16:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki