☰ Menu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Program Rodzina 500 plus

500

Świadczenie wychowawcze - Rodzina 500 plus

(ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

 

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków (bez względu na dochody). Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Druki wniosków i oświadczeń należy wypełnić dokładnie i czytelnie, uzupełniając wszystkie konieczne rubryki i oświadczenia oraz podpisując się we wszystkich koniecznych miejscach.

Wniosek o świadczenie wychowawcze (obowiązujący od kwietnia 2016 r. do lipca 2017 r.) (132 KB, doc- pobierz)

Wniosek o świadczenie wychowawcze (obowiązujący od sierpnia 2017 r. do września 2017 r.) (139,4 KB, pdfpobierz)

Wniosek o świadczenie wychowawcze (obowiązujący na nowy okres zaczynający się od października 2017 r.) (140,4 KB, pdfpobierz)

 

 

Wzory wypełnionych wniosków o świadczenie wychowawcze na:

- drugie i kolejne dziecko - bez kryterium dochodowego (132 KB, doc - zobacz)

- wszystkie dzieci -  kryterium dochodowe (133 KB, doc - zobacz)

 

 

OD KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek złożony zostanie w terminie 3 miesięcy liczonych od 1 kwietnia 2016r., tj. do 1 lipca 2016r., wnioskujący otrzyma wyrównanie od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze wpłynie w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r., organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na okres, który będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na kolejny okres rozpoczynający się w październiku 2017 r. składać można od 1 sierpnia 2017 r.

KOMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Świadczenie będzie przysługiwać będzie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 KRYTERIUM DOCHODOWE

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Do składu rodziny przy ustalaniu dochodu zaliczane jest pełnoletnie dziecko do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na okres trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku jest dochód z 2016 roku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO.

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) (61 KB, doc - pobierzobowiązuje na okres do 31 lipca 2017r.

?

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) (93 KB, pdf - pobierz)   - obowiązuje na okres od 1 sierpnia do 30 września 2017r.

 

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) (93 KB, pdf - pobierzobowiązuje na okres od 1 października 2017r.

?

* dochodem nieopodatkowanym są m.in. alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (37 KB, doc - pobierz) obowiązuje na okres do 31 lipca 2017r.
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (84 KB, pdf - pobierz)  - obowiązuje na okres od 1 sierpnia do 30 września 2017r.

 

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (29 KB, doc - pobierz)  obowiązuje na okres do 31 lipca 2017r.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (78,5 KB, pdf - pobierz)  obowiązuje na okres od 1 sierpnia do 30 września 2017r.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (93 KB, pdf - pobierz)  obowiązuje na okres od 1 października 2017r.

 

 

 • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

UWAGA!

Organ prowadzący postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
 3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
 • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
 • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
 • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie organu, organ będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Alimenty:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem), lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

W przypadku utraty dochodu, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze przedkłada:

 • dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
 • dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. rozliczenie podatkowe PIT dokumentujący wysokość osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie)

 

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572, ze zmianami).

 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze przedkłada:

 - uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe PIT).

- uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

 

Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. − Prawo o szkolnictwie wyższym).

 

WAŻNE

Osoba pobierająca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu właściwego wypłacającego to świadczenie o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w tym uzyskania dochodu.

 

PRZYDATNE LINKI

Ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej można pobrać Informatory 500+: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/

Pod wskazanym adresem internetowym Ministerstwa zamieszczono informacje na temat Programu Rodzina 500+: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Wytworzył:
Paulina Petrowicz
(2016-03-08)
Udostępnił:
Paulina Kozłowska
(2016-03-08 14:20:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Artur Obarzanek
(2017-10-28 08:09:19)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X