Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

Podstawa prawna: art. 15 zzzic, art. 15 zzzid, art. 15 zzzie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r., poz.11) oraz ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art.6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu umieszcza na wniosku adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”
 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy (nie przysługuje osobom zamieszkującym własne mieszkanie), spełniającemu poniższe warunki:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.,

  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (dotyczy również lokalu innego niż najmowany lub podnajmowany w dniu składania wniosku),

  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.


 

Do wniosku, poza dokumentami wymaganymi przy składaniu wniosku o dodatek mieszkaniowy, dołącza się następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

  2. oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz że wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

  3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu).

  4. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu oraz na dzień 14 marca 2020r. (w przypadku gdy czynsz opłacany przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na dzień złożenia wniosku z adnotacją jest wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r., wysokość miesięcznego czynszu będącego podstawą obliczenia ustala się na dzień 14 marca 2020 r.)

Wnioskodawca składający ww. oświadczenia zawiera w nich klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu powinien zostać złożony nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.
 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną

Podstawa prawna: art. 15 zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Wnioskodawca dołącza do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną klauzulę wskazującą okres poprzedzający dzień złożenia wniosku, za który dodatek ma być przyznany.

Do wniosku należy załączyć dokumenty wymienione wyżej oraz deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art.7 ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu z mocą wsteczną od grudnia 2020r. – deklaracja o dochodach wypłaconych w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2020 r.)

Wnioskodawca wykazuje wydatki za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie, jeżeli wniosek złożono nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną powiększonego o dopłatę do czynszu nie przyznaje się za okres, za który osobie uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na podstawie innej decyzji.

W przypadku, gdy wysokość czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. jest niższa od czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powiększony o dopłatę do czynszu uwzględnia się czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r.


 

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Podstawa prawna: art. 15 zzzib, art. 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


 

Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli do pobrania w zakładce Poradnik petenta – Druki oraz w siedzibie Ośrodka).

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym przy czym:

  1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną obejmuje okres od grudnia 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc listopad 2020 r.)

  2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od grudnia 2020 r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2020 r.)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 94 37 331 83 wew. 22

Wytworzył:
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2021-01-22 10:39:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:29:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki