Księgowość

   Do podstawowego zakresu działania Głównej  Księgowej  należy w szczególności:

 

 • Prowadzenie księgowości syntetycznej oraz analityki wydatków i kosztów.
 • Opracowywanie rocznych projektów budżetu ośrodka.
 • Opracowywanie planów finansowych, preliminarzy, sprawozdawczości i bilansów oraz okresowych analiz finansowych.
 • Kontrola wstępna, bieżąca i następcza dokumentacji finansowo – księgowej.
 • Sporządzanie przelewów i należności.
 • Naliczanie płac i prowadzenie ewidencji osobowej wynagrodzeń pracowników ośrodka, w tym zasiłków i dodatków do płac.
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych pracowników.
 • Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych na zasiłki.
 • Prowadzenie rejestrów umów cywilnoprawnych zawieranych przez ośrodek.
 • Naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Obsługa kasowa i bankowa świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i innych należności wypłacanych i wpłacanych do ośrodka.
 • Rozliczanie i inwentaryzacja majątku.
 • Dbałość o gospodarność i celowość wydatkowania środków budżetowych.
 • Opracowywanie wewnętrznych instrukcji regulujących zasady ewidencji księgowej, gospodarki finansowej, kontroli i obiegu dokumentów.
Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-02-18 12:54:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-24 20:19:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki