☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Na podstawie art.4 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz  poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1. Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności Kierownik jednostki

*zamieszczenie informacji  na stronie BIP                        

*przesłanie informacji o wyznaczeniu  koordynatora ds. dostępności w MGOPS  do Urzędu Miasta Borne Sulinowo

Wrzesień 2020
2.

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom   ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

*dostarczenie Planu działania do Urzędu Miasta Borne Sulinowo

*zamieszczenie Planu na stronie BIP

Październik 2020
3.

Analiza stanu budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie pod względem minimalnego dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy

Koordynator

*rozpoznanie potrzeb w zakresie dostosowania budynku pod względem minimalnego dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami    tj. instalacji pętli indukcyjnej w sekretariacie MGOPS, wymiana tabliczek na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich Brail'em, dostosowanie sanitariatu poprzez zamontowanie przewijaka, dostosowanie ciągu komunikacyjnego poprzez zakup krzeseł składanych na ścianę w korytarzu budynku.

*określenie kosztu wykonania dostosowań

*zaplanowanie środków w planie finansowym jednostki na 2021r.na dofinansowanie  w/w dostosowań

*realizacja projektu PFRON pt. ,,Likwidacja barier architektonicznych w MGOPS Borne Sulinowo" - wymiana okładziny posadzkowej w korytarzach, wymiana i montaż pochwytów, balustrad - dofinansowanie w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Październik 2020

 

Grudzień 2020

4.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  •  architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator

Administrator systemów informatycznych

*sporządzenie i aktualizacja deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjnym i podanie do publicznej wiadomości

*podanie na stronie internetowej MGOPS oraz BIP informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

*dostosowanie wszystkich treści, dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej, BIP do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej, szkolenia pracowników

Realizacja w całym okresie działania
5. Dokonanie diagnozy w  zakresie dostępności alternatywnej Koordynator *przygotowanie i udostępnienie informacji w BIP o dostępie alternatywnym zawartym w art. 7 ustawy Styczeń 2021
6. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy Koordynator

*przekazanie raportu do Urzędu Miasta Borne Sulinowo

*zamieszczenie raportu na stronie BIP

Marzec 2021
7. Realizacja zadań z zakresu dostosowań wg diagnozy potrzeb (pkt.3) Koordynator

*przeprowadzenie zapytań cenowych na dostawę pętli indukcyjnej, tabliczek na drzwi, krzeseł składanych, przewijaka

*wykonanie dostosowań

Realizacja w całym okresie działania

 

Wytworzył:
Paulina Kozłowska
(2020-10-27)
Udostępnił:
Kozłowska Paulina
(2020-10-27 11:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Artur
(2022-03-23 18:53:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 218742