☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Niedziela 23.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut Ośrodka

UCHWAŁA Nr XXIX/422/2021

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/61/2019 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/422/2021

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 25 marca 2021r.

 

 

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BORNEM SULINOWIE

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.1. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, zwanego dalej „Ośrodkiem” określa formę prawną, organizacyjną oraz zasady jego funkcjonowania.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Borne Sulinowo finansowaną w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną uchwałą Nr XIII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Silnowie z dnia 28 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Silnowie.

3. Zakres działania Ośrodka określają:

1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw;

2) uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa.

4. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

§ 2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

4) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

7) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

9) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

10) ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;

11) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

13) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

14) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

17) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

18) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

19) ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

20) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

21) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

22) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

23) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

24) niniejszego statutu.

§ 3.1. Siedziba Ośrodka mieści się w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6.

 1. Ośrodek realizuje zadania w budynkach:

 2. przy ul. Lipowej 6 - siedziba Ośrodka;

 3. przy ul. Targowej 5 - siedziba Klubu Senior+;

 4. przy ul. Szpitalnej 1 - siedziba Placówki Wsparcia Dziennego.

 5. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje granice administracyjne terenu gminy Borne Sulinowo.

§ 4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Bornego Sulinowa.

Rozdział 2. Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Celem działania Ośrodka jest w szczególności:

1) niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

2) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

4) zapewnienie mieszkańcom poczucia dobrostanu, kompleksowe wsparcie rodziny, umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

§ 6. 1. Do Ośrodka należy realizacja zadań z zakresu:

1) pomocy społecznej polegających na:

 1. rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,

 2. organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozwoju nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb oraz prowadzenia i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 3. przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,

 4. pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w ramach społeczności lokalnej,

 5. prowadzeniu profesjonalnej działalności, w szczególności pracy socjalnej, ukierunkowanej na pomoc osobom lub rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do pokonania trudnych sytuacji życiowych i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie,

 6. opracowywaniu i współuczestniczeniu w tworzeniu dokumentów planistycznych w obszarze polityki społecznej gminy – strategii, programów, projektów oraz ich realizacji,

 7. podejmowaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

2) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej polegających na pomocy rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji;

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegających na realizowaniu zadań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz stosujących przemoc w rodzinie;

4) realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych;

5) przygotowania i realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;

6) realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii;

7) przygotowania i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny;

8) przygotowania i realizacji gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;

9) organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

10) sporządzania sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizowanych zadań;

 1. prowadzenia Klubu Senior + w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, który zapewnia wsparcie seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ poprzez korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji;

 2. prowadzania placówki wsparcia dziennego;

 3. realizacji zadań wynikających z ustaw i aktów wykonawczych do ustaw, uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie i zarządzeń Burmistrza Bornego Sulinowa.

2. Ośrodek realizuje także przekazane mu zadania z zakresu administracji publicznej obejmujące:

 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych;

 3. przyznawanie i wypłacenie jednorazowych świadczeń z programu „Dobry Start”;

 4. przyznawanie i wypłacanie jednorazowych świadczeń z programu „Za życiem”;

 5. ustalanie prawa i wypłacanie zasiłków dla opiekunów;

 6. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 7. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

 8. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

 9. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;

 10. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych);

 11. wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Program „Czyste Powietrze);

 12. realizowanie zadań należących do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

3. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała z:

 1. organami samorządu terytorialnego, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,

 2. pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, w tym jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi na terenie Gminy Borne Sulinowo.

§ 7. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8. Ośrodek projektuje budżet w celu zapewnienia środków i warunków realizacji zadań.

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 9.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę Burmistrz Bornego Sulinowa.

3. Dyrektor Ośrodka jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z Zastępcą Dyrektora i z pracownikami Ośrodka oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw.

§ 10.1. Dyrektor realizuje zadania Ośrodka na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw przez Burmistrza Bornego Sulinowa i Radę Miejską w Bornem Sulinowie i w ich granicach dokonuje czynności prawnych.

2. Indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej załatwiają poza Dyrektorem Ośrodka także Zastępca Dyrektora lub inni pracownicy Ośrodka w zakresie objętym upoważnieniami i pełnomocnictwami Burmistrza Bornego Sulinowa lub Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, udzielonymi na wniosek Dyrektora Ośrodka oraz z upoważnienia Dyrektora Ośrodka.

§ 11. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności z zakresu zwykłego zarządu poprzez wydawanie zarządzeń.

§ 12. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka jego uprawnienia i obowiązki, zgodnie z udzielonymi upoważnieniami i pełnomocnictwami przejmuje Zastępca Dyrektora Ośrodka.


Rozdział 4. Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 13.1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą sekcje i samodzielne stanowiska. Zasady działania Ośrodka i szczegółowy zakres realizowanych zadań określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka, który jest ustalany i zmieniany w drodze zarządzenia przez Dyrektora Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka może dokonywać zmian w strukturze organizacyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Bornego Sulinowa. Zmiany są dokonywane w formie zarządzenia Dyrektora Ośrodka.


Rozdział 5. Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 14.1. Majątek Ośrodka stanowi mienie Gminy Borne Sulinowo.

2. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i środki pozyskiwane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem, na który zostały przeznaczone.

3. Ośrodek może otrzymywać darowizny przeznaczając je na potrzeby własne jak również na realizację powierzonych zadań, po upoważnieniu przez Burmistrza Bornego Sulinowa.

§ 15.1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji rządowych przyznawanych z budżetu państwa przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki;

 2. dotacji gminnych przyznawanych z budżetu miasta przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie;

 3. środków pochodzących z innych źródeł.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie.

§ 16. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe stosownie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej i innych.

§ 17. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

Rozdział 6. Przepisy końcowe

§ 18. Zmiany postanowień statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Do pobrania Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie (pdf 100 KB)

Wytworzył:
Artur Obarzanek
Udostępnił:
Obarzanek Artur
(2005-03-19 11:15:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozłowska Paulina
(2021-04-20 11:06:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 477606